Sedix® lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista

Sedix® lääkevalmiste henkiseen stressiin ja helpottamaan nukahtamista

Sedix® on perinteinen kasvirohdosvalmiste lievittämään lieviä henkisen stressin oireita kuten hermostuneisuutta, ärtyneisyyttä tai huolestuneisuutta ja helpottamaan nukahtamista. Valmisteen ei ole havaittu kehittävän riippuvuutta.

 • Lievittää henkistä stressiä
 • Vähentää hermostuneisuutta
 • Helpottaa nukahtamista

Perinteinen kasvirohdosvalmiste: Lue pakkausseloste

Sedix-valmisteen voit ostaa täältä

Sedix on saatavilla kaikista apteekeista ja verkkoapteekeista
FIMEAAPTEEKKIHAKU
Kuvaus

Hermostuneisuus, ärtyneisyys ja huolestuneisuus ovat yleisiä oireita. Ihmiset reagoivat henkiseen stressiin eri tavoin. Tavallisia seurauksia stressistä voivat olla nukahtamisvaikeudet tai unihäiriöt.1 Joka kolmas aikuinen kärsii unihäiriöistä.1 Ilman reseptiä saatava Sedix-valmiste lievittää lieviä henkisen stressin oireita kuten hermostuneisuutta, ärtyneisyyttä tai huolestuneisuutta ja helpottaa nukahtamista. 2

EI havaittu aiheuttavan riippuvuutta


Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste lievittämään henkistä stressiä kuten hermostuneisuutta, ärtyneisyyttä tai huolestuneisuutta ja helpottamaan nukahtamista. Sedix voidaan ottaa vuorokaudenajasta riippumatta ja valmisteella ei ole tunnettuja haittavaikutuksia. Sedix-valmisteen ei ole myöskään havaittu aiheuttavan riippuvuuden kehittymistä. Sedix on saatavilla kaikista apteekeista ilman reseptiä. 2

Sisältö ja käyttö

Sedix-valmiste sisältää kuivattua kärsimyskukkauutetta (Passiflora incarnata L.).
Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille on:
Lieviin henkisen stressin oireisiin: 1-2 tablettia aamulla ja illalla

Annosta voidaan nostaa enintään 8 tablettiin vuorokaudessa lääkärin määräyksellä.
Helpottamaan nukahtamista: 1-2 tablettia puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa.
Niele tabletit ison vesilasillisen kera.

Sedix kärsimyskukkakuivauute 200 mg, 28 tabl. Lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Yi 12-vuotiaille. Väliaikaiseen henkiseen stressiin 1-2 tabl. Sedix kärsimyskukkakuivauute 200 mg, 28 tabl. Lievittää lieviä henkisen stressin oireita ja helpottaa nukahtamista. Yi 12-vuotiaille. Väliaikaiseen henkiseen stressiin 1-2 tabl. aamulla ja illalla. Nukahtamista helpottamaan 1-2 tabl. illalla ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa. Älä käytä, jos olet allerginen valmisteen sisältämälle aineelle eikä yhdessä rauhoittavien lääkkeiden kanssa. Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Valmisteen vaikutuksen alaisena ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita. Perinteinen kasvirohdosvalmiste, jonka käyttöaiheet perustuvat yksinomaan pitkään käyttökokemukseen. Ilman reseptiä. Varmista valmisteen sopivuus itsellesi apteekista. Markkinoija: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi. Tutustu pakkausselosteeseen. Perustuu valmisteyhteenvetoon 2021-11-19.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.


Lähteet:

1. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00534

2. FIMEA SPC http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/humpil/9/23300909.pdf

Pakkauseloste

Tietoa potilaalle ja käyttäjälle: Sedix kalvopäällysteiset tabletit. Kärsimyskukkakuivauute. PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilö kunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 2 viikon jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Sedix on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sedix-valmistetta
 3. Miten Sedixia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Sedixin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
 7. Mitä Sedix on ja mihin sitä käytetään
  Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste, joka sisältää kärsimyskukkauutetta.

1. Mitä Sedix on ja mihin sitä käytetään

Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste, joka sisältää kärsimyskukkauutetta.

Sedix on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jota käytetään aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille lievittämään lieviä henkisen stressin oireita, kuten hermostuneisuutta, huolestuneisuutta tai ärtyneisyyttä sekä helpottamaan nukahtamista.
Valmisteen käyttö perustuu yksinomaan sen traditionaaliseen eli pitkään jatkuneeseen käyttöön.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sedix-valmistetta

Älä ota Sedix-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Sedixia.

 • Koska riittäviä tietoja ei ole saatavilla, ei käyttöä suositella alle 12-vuotiaille lapsille, ellei lääkäri toisin määrää.

Lapset ja nuoret


Tämän valmisteen käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille.

Muut lääkevalmisteet ja Sedix

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Synteettisten rauhoittavien lääkkeiden (kuten bentsodiatsepiinit) käyttöä ei suositella, ellei lääkäri tai apteekkihenkilökunta toisin määrää.

Sedix ruuan ja juoman kanssa


Ei sovellettavissa.

Raskaus ja imetys


Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Tutkimuksia mahdollisista riskeistä raskauden ja imetyksen aikana ei ole tehty. Koska riittäviä tietoja ei ole, ei käyttöä suositella raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö


Tämä lääke voi heikentää kykyä ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos tällainen vaikutus ilmenee, älä aja tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Sedixia otetaan


Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille on:

 • Lievittämään väliaikaista henkistä stressiä: 1-2 tablettia aamulla ja illalla.
  Annosta voidaan lisätä oman lääkärin tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan (enintään 8 tablettia päivässä).
 • Nukahtamista helpottamaan: 1—2 tablettia illalla, ½ tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Niele tabletit ison vesilasillisen kera.
Jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene 2 viikon jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.
Hoidon kesto ei saa ylittää 6 kuukautta.

Jos otat enemmän Sedixia kuin sinun pitäisi


Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 [Suomessa]) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Jos unohdat ottaa Sedix-valmistetta


Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Sedix käyttämisen


Jos lopetat Sedix käytön, haitallisten sivuvaikutuksten vaaraa ei pitäisi olla.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen


Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus – ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Sedixin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sedix sisältää

Vaikuttava aine on kärsimyskukan (Passiflora incarnata L.) versosta valmistettu kuivauute. Jokainen tabletti sisältää 200 mg versoista valmistettua kuivauutetta (valmistukseen käytetty 700 mg — 1000 mg kärsimyskukkaa). Uuttoliuotin: 60 % (v/v) etanoli.

Vaikuttava aine on kärsimyskukan (Passiflora incarnata L.) versosta valmistettu kuivauute. Jokainen tabletti sisältää 200 mg versoista valmistettua kuivauutetta (valmistukseen käytetty 700 mg — 1000 mg kärsimyskukkaa).
Uuttoliuotin: 60 % (v/v) etanoli.

Muut aineet ovat:

 • Tablettiydin: mikrokiteinen selluloosa, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), hydrattu puuvillansiemenöljy, vedetön kolloidinen piidioksidi, trikalsiumfosfaatti
 • Päällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, talkki, punainen rautaoksidi (E172).
 • Uutteen sisältämä apuaine: maltodekstriini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Sedix on vaaleanpunainen, pitkänomainen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti. Pakkauksessa 28, 42 tai 98 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Rekisteröinnin haltija ja valmistaja
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgia

Paikallinen edustaja ja valtuutettu:
Sana Pharma Medical AS, Philip Pedersens yej 20, 1366 Lysaker, Norja

Tällä lääkevalmisteella on rekisteröinti Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia, Luxemburg: Sedistress 200 
Espanja, Kreikka, Kypros, Puola : Sedistress
Ranska, Slovenia: Anxemil 
Alankomaat: Sofytol
Norja, Ruotsi, Suomi: Sedix
Italia: Tractana
Itävalta: Phytocalm

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.11.2021

Published on 13 toukokuun, 2020
Last updated on 21 maaliskuun, 2022

Nämä sivut ovat tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle